Rio Tinto gifts Australian diamonds to the Smithsonian Institution

09 September 2014