Rio Tinto reveals rare large white diamond from the Argyle diamond mine

23 April 2019

Rio Tinto’s iconic Argyle diamond mine has produced one of the largest gem quality white diamonds in its 35 year history. The 28.84 carat…

23 April 2019

Rio Tinto’s iconic Argyle diamond mine has produced one of the largest gem quality white diamonds in its 35 year history. The 28.84 carat…