Rio Tinto reveals rare large white diamond from the Argyle diamond mine

Rio Tinto’s iconic Argyle diamond mine has produced one of the largest gem quality white diamonds in its 35 year history. The 28.84 carat…

Leave a Reply

Rio Tinto reveals rare large white diamond from the Argyle diamond mine

Rio Tinto’s iconic Argyle diamond mine has produced one of the largest gem quality white diamonds in its 35 year history. The 28.84 carat…

Leave a Reply